گام 1:                              "بسمه تعالی"

1:مراحل تقسیم بندی زندگی بر اساس روش وظیفه ای چیست؟

الف.تحصیلی/شغلی                                 ب.نوزادی/کودکی/تحصیلی/شغلی

ج.تحصیلی/شغلی/تحصیلی                       د.نوزادی/کودکی/تحصیلی/جوانی/شغلی/پیری

2:مراحل تقسیم بندی زندگی بر اساس زمان و سیر حیات چیست؟

الف.نوزادی/کودکی/نوجوانی/تحصیلی         ب.نوزادی/کودکی/نوجوانی/جوانی/پیری

ج.نوزادی/کودکی/تحصیلی/شغلی                د.همه  موارد

3:کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف.شغل همان زندگی شغلی است.              ب.مردم به طورمتوسط 5بارشغلشان را درطول عمرتغییرمیدهند.

ج.ازجمله مهمترین دلایل نارضایتی از شغل این است که اغلب افراد، هنگام آغاز زندگی شغلی اگاهانه وبراساس

معیارهای صحیح، واقعی و واضح برای خودبرنامه ریزی نمیکنند.

د.درکشورهای توسعه یافته افراد از راههای دیگری به جزتحصیلا ت دانشگاه نیز موفق میشوند.

4:کدام گزینه معرف انواع زندگی شغلی است؟

الف.استخدام وخوداشتغالی                      ب.خوداشتغالی وکارافرینی

ج.اشتغالزایی،کارافرینی،استخدام             د.استخدام،خوداشتغالی،کارافرینی

5:منظورازاستخدام....

الف.زندگی شغلی است که شخص درقالب یک قراردادشفاهی، وقت ومهارت های خودرادرمقابل دریافت وجه مشخصی

 دراختیارسازمانی دولتی یاحضوری قرارمیدهد.

ب.زندگی شغلی است که شخص درقالب یک قراردادرسمی ومعتبر،وقت خودرادرمقابل دریافت وجوه متفاوتی دراختیار

سازمان دولتی قرارمیدهد.

ج.زندگی شغلی است که شخص درقالب یک قراردادرسمی ومعتبر، وقت ومهارت های خودرادرمقابل دریافت وجه مشخصی دراختیارسازمانی دولتی یا خصوصی قرارمی دهد.

د.همه موارد

6:اصطلاح خوداشتغالی....

الف.برای بیان وتوصیف یک نوع زندگی شغلی است که درآن فردحرفه خودرابراساس آموزش دردانشگاه وبامسئولیت

شخص انجام میدهد.

ب.برای بیان وتوصیف یک نوع زندگی شغلی است که درآن فردحرفه خودرابراساس تجربیات ومشاغل آزادموجوددربازار

وبامسئولیت دولت انجام میدهد.

ج.برای بیان وتوصیف یک نوع زندگی شغلی است که درآن فردحرفه خودرابراساس تجربیات ومشاغل آزادموجوددربازار

وبامسئولیت شخصی انجام میدهد.

د.هیچکدام

7:کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف.درکارآفرینان استقلال طلبی زیاد، خطر پذیری زیاد، نیاز به قدرت زیاد است.

ب.درکارآفرینان فرصت شناسی خیلی زیاد، خطر پذیری زیاد ونیاز به پیشرفت کم است.

ج.درکارآفرینان خلاقیت زیاد، تحمل ابهام کم، استقلال طلبی زیاد است.

د.درکارآفرینان استقلال طلبی زیاد، خطرپذیری زیاد، نیازبه قدرت کم است.

8:کدام گزینه صحیح است؟

الف.درخوداشتغالان استقلال طلبی زیاد، خطرپذیری زیاد، نیازبه قدرت کم است.

ب.درخوداشتغالان نیازبه پیشرفت زیاد، خلاقیت خیلی زیاد وتحمل ابهام کم است.

ج.درخوداشتغالان تحمل ابهام تاحدودی، خلاقیت تاحدودی ونیازبه قدرت متوسط است.

د.همه موارد

9:کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف.درمستخدمین استقلال طلبی ،کم خطرپذیری خیلی کم ونیازبه پیشرفت نیزکم است.

ب.درمستخدمین تحمل ابهام کم، نیازبه قدرت کم ونیازبه پیشرفت زیاداست.

ج.درمستخدمین فرصت شناسی کم، تحمل ابهام کم وخلاقیت زیاداست.

د.درمستخدمین نیازبه پیشرفت وقدرت خلاقیت کم می باشد.

10:چرااغلب مردم می گویندواقعانمی دانیم چه می خواهیم؟

الف.به خاطرترس          ب.به خاطرسخت کوشی            ج.به خاطرقالب ذهنی          د.همه موارد

گام دوم:

1:مقصوداز"دوران طلایی کارآفرینی"درغرب وبرخی کشورهای دیگرکدام موردزیراست؟

الف.دودهه اخیر        ب.دهه اخیر                      ج.صده اخیر                د.سه دهه اخیر

2:کدام گزینه دربرگیرنده مفهوم فردکارآفرین است؟

الف.کارآفرین کسی است که متعهدمی شودمخاطره های یک فعالیت اقتصادی راسازماندهی،اداره وتقبل نماید.

ب.کارآفرین کسی است که منابع،نیروی انسانی،موادوسایردارایی هاراباهم ترکیب می کندتاارزش آنهارانسبت به قبل بیشترنماید.

ج.کارآفرین کسی است که به وسیله ویژگیهای شخصی خودبه پیش می رود.ویژگی هایی ازقبیل نیازبه کسب کردن یارسیدن به چیزی،تجربه نمودن،انجام دادن یاشایدفرارازحوزه اختیاردیگران.

د.همه موارد

3:تعریف ذیل مصداق کدام یک ازموارد"الف تا د"است؟

"فرایندخلق چیزی باارزش ومتفاوت،ازطریق اختصاص زمان وتلاش کافی همراه باخطرمالی ،روانی واجتماعی به منظوردریافت پالایش های مالی ورضایت شخص ازنتایج حاصله"

الف.خلاقیت           ب.استخدام          ج.خوداشتغالی           د.کارآفرینی

4:کدام گزینه صحیح است؟

الف.فردی که صرفا کسب و کاری را آغازکندوخطرهای آن را پذیرا شود،کارآفرین نیست.

ب.کارآفرین فردی است که محصول ،خدمت ویا فرایند جدیدی راتولید یاارائه نماید.

ج.مورد الف وب

د.هیچکدام

   5 :کدام گزینه معرف ویژگیهای روانشناختی افراد کارآفرین است؟

الف.خطرپذیری/استقلال طلبی /خودکنترلی/عدم تحمل ابهام

ب.خطرپذیری/داشتن روحیه پیروی/دگرکنترلی

ج.خطرپذیری/داشتن روحیه رهبری/مرکزکنترل درونی/وابستگی اجتماعی اندک

د.خطرپذیری/داشتن روحیه رهبری/مرکزکنترل درونی/وابستگی اجتماعی شدید

6:کارآفرین فردی است که:

الف.ایده پرداز،خلاق،نوآور،دارای اعتماد به نفس بالاوروحیه عدم تحمل ابهام باشد.

ب.ایده پرداز، دارای اعتماد به نفس بالا،تحمل ابهام ودارای روحیه عدم توجه به نتیجه باشد.

ج.دارای روحیه تحمل ابهام،پشتکار بالا،توجه به نتیجه،راهرو و پیروباشد.

د.علاقه مند به یادگیری،بی صبردرمقابل تاخیرکارها،رهبر،کارآمد ودارای روحیه تحمل ابهام باشد.

7:مهارتهای عمومی کسب وکارکدامند؟

الف.مهارت درانتخاب نوع کسب وکار            ب.مهارت درانتخاب نام ومکان کسب وکار

ج.مهارت وکنترل ونظارت                           د.همه مواردبالا

8:مراحل صحیح 7گانه راه اندازی کسب وکارکدامند؟

الف.خودارزیابی وکسب آمادگی/نوآوری/BP/تامین منابع/شناسایی وارزیابی فرصت/تاسیس/اداره کسب وکار.

ب.خودارزیابی وکسب آمادگی/BP/تامین منابع/نوآوری/شناسایی فرصت/تاسیس/اداره کسب وکار.

ج.خودارزیابی/شناسایی فرصت/نوآوری/BP/تامین منابع/تاسیس/اداره کسب وکار.

د.خودارزیابی/BP/تامین منابع/شناسایی فرصت/نوآوری/تاسیس/اداره کسب وکار.

9:کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف.کارآفرینان درون سازمانی کارآفرینانی هستندکه درعین استخدام دریک شرکت یاموسسه کارآفرینانه عمل می کنند.

ب.کارآفرینان مستقل افرادی هستندکه یابه صورت شخصی ویا با مشارکت مالی سرمایه گذاران دیگراقدام به فعالیت کارآفرینانه می کنند ومسئولیت خطرات آنرا می پذیرند.

ج.الف وب                                 د.هیچکدام

10:عبارت ذیل بیانگرکدام گزینه است:

"زمانی نیزخودسازمان ها سعی می کنندشرایطی رافراهم کنندتاهمه کارکنان بتوانند درنقش یک کارآفرین انجام وظیفه کنند وتمام فعالیت های کارآفرینانه فردی وگروهی را به طورمستمر،سریع وراحت به ثمربرسانند"

الف.کارآفرینی درون سازمانی                          ب.کارآفرینی مستقل

ج.کارآفرینی شرکتی                                        د.کارآفرینی برون سازمانی

11:کارآفرینان سازمانی....

الف.تحقیقات بازاررا خودشان انجام می دهند.

ب.تصمیم گیرندگان خوبی هستند.

ج.به راحتی ازکنارمسائل ومشکلاتی که می بینند نمی گذرندوبیشترحلال مشکلات هستند.

د.همه موارد

12:کارآفرینان سازمانی....

الف.پیروسلسله مراتب اداری بوده وازنوع روابط رسمی استفاده می نمایند.

ب.به منابع،فناوری،افراد،دانش سازمانها به منظورتوسعه محصول و...احتیاج ندارند.

ج.تصمیم گیرندگان خوبی هستند ،به راحتی ازکنارمسائل نمی گذرندومخالف سلسله مراتب هستند.

د.به مسائل ومشکلات توجهی ندارندوازروابط خشک ورسمی پیروی می کنند.

13:نقش کارآفرینان درتوسعه جوامع....

الف.نقشی اساسی است.       ب.نقشی تابع است.         ج.نقشی ثانی است.       د.نقشی بینابینی است.

14:کدام موردجزءعلل شکست کارآفرینان نمی باشد؟

الف.حرکت بدون برنامه منسجم درکسب وکار                ب.فقدان سرمایه کافی

ج.ریاست برکسب وکار                                           د.اسارت برکسب وکار

15:کدام موردجزءعلل شکست کارآفرینان نمی باشد؟

الف.روابط غلط             ب.عدم انعطاف           ج.قیمت گذاری غلط            د.سرمایه کافی

16:کدام موردازعلل شکست کارآفرینان است؟

الف.ریاست برکسب وکار         ب.سرمایه کافی             ج.رقابت          د.اسارت درکسب وکار

17:کدام موردازعلل شکست کارآفرینان نیست؟

الف.رشدکنترل نشده                                     ب.راه اندازی یک کسب وکارفقط برای هیجان  ج.رئیس درحدعالی،کارمنددرحدمعمولی             د.ریاست برکسب وکاربه جای اسارت درآن

گام3:

1:کدام گزینه صحیح است؟

الف.خلاقیت تفکری واگراست.                        ب.خلاقیت تفکری همگراست.

ج.تفکرواگرایعنی دست یافتن به پاسخ صحیح       د.تفکرهمگرا یعنی دست یافتن به رهیافت های جدید

2:کدام گزینه درموردخلاقیت صحیح نمی باشد؟

الف.خلاقیت فرایندشکستن ودوباره ساختن دانش خوددرباره یک موضوع وبه دست آوردن بینش جدید نسبت به ماهیت آن است.

ب.خلاقیت عبارتست ازخارج شدن ازقالب های ذهنی وکشف چیزهای جدیدومعنی دار.

ج.خلاقیت عبارتست ازتولیدایده های جدیدومفیددرهمه زمینه ها.

د.خلاقیت تفکری همگراست.

3:کدام گزینه صحیح است؟

الف.هرکس باهوش تراست، خلاق تراست.

ب.رابطه بین میزان سن وخلاقیت رابطه ای معکوس است.

ج.رابطه بین میزان سن وخلاقیت رابطه ای مستقیم است.

د.درصورت تناسب محیط با تجارب فردافزایش سن فرد را خلاق تر در غیر اینصورت افزایش سن از خلاقیت وی می کاهد.

4:تعریف زیربیانگرکدام گزینه است؟

"تبدیل خلاقیت به محصول وارائه آن به بازارودستیابی به سود"

الف.کارآفرینی          ب.اختراع             ج.نوآوری             د.هیچکدام

5:کدام گزینه صحیح است؟

الف.خلاقیت←اختراع←کارآفرینی←نوآوری                ب.اختراع←کارآفرینی←نوآوری

ج.اختراع← خلاقیت← کارآفرینی                               د.خلاقیت ←نوآوری ←کارآفرینی

ایده

فرصت

6:کدام گزینه صحیح است؟

فرصت

ایده

الف.                                                                    ب.

ایده

فرصت

 


ایده

فرصت

ج.                      

                                                                          د.

7:گزینه صحیح راانتخاب کنید:

الف.فرصت ازجمع اده ویک خلا یا نیازبوجودمی آید.

ب.فرصت ازتفریق ایده ویک خلا یا نیازبوجودمی آید.

ج.فرصت ازحاصلضرب ایده ویک خلا یا نیازبوجودمی آید.

د.هیچکدام

8:گزینه صحیح راانتخاب کنید:

الف.فرصت=نیاز+ایده                          ب.فرصت=ایده+نیاز

ج.فرصت=ایده- نیاز                             د.الف وب

9:جایگزینی "ام پی تری پلیرها"به جای واکمن معرف کدام نوع نوآوری است؟

الف.نوآوری بنیادی                                         ب.نوآوری درمحصول  

ج.نوآوری درتجدیدساخت فناوری                       د.نوآوری درطراحی

10:تولیدباتریهای شارژی به جای باتری های قلمی معرف کدام نوع نوآوری است؟

الف.نوآوری بنیادی                                         ب.نوآوری درتبلیغ

ج.نوآوی درمحصول                                       د.نوآوری درزمینه تجدیدفرمول سازی

11:موانع خلاقیت کدامند؟

الف.فردی ومحیطی         ب.فردی          ج.محیطی           د.هیچکدام

12:موانع محیطی خلاقیت کدامند؟

الف.تاریخی/فرهنگی/اقتصادی/اجتماعی/سازمانی/موانع کلان ساختاری.

ب.ادراکی/تاریخی/فرهنگی/ساختاری.

ج.ادرکی/روانی/بیولوژیک/فیزیولوژیک.

د.هیچکدام

13:ترس ازشکست جزء کدام دسته ازموانع خلاقیت است؟

الف.موانع بیرونی         ب.موانع اجتماعی         ج.موانع فرهنگی          د.موانع فردی

14:ترس ازتمسخروتحقیرجزءکدام دسته ازموانع خلاقیت است؟

الف.فیزیولوژیک وجسمی         ب.بیولوژیک          ج.روانی              د.ادراکی 

15:موهوم پرستی جزءکدام دسته ازموانع خلاقیت است؟

الف.تاریخی              ب.فرهنگی                      ج.اجتماعی                     د.روانی

16:اعتقادبه اینکه "تاریخ تکرارمیشود"جزءکدام دسته ازموانع خلاقیت است؟

الف.تاریخی              ب.فرهنگی                      ج.اجتماعی                     د.هیچکدام

17:عدم دسترسی به اطلاعات جزءکدام دسته ازموانع خلاقیت است؟

الف.سازمانی             ب.موانع ساختاری کلان       ج.ادراکی                     د.روانی

18:عدم ارتباط بنیادین علمی وصنعتی درجهان سوم ناشی ازکدام موانع خلاقیت است؟

الف.موانع ساختاری کلان       ب.سازمانی             ج.فرهنگی                   د.اجتماعی

19:گزینه صحیح کدام است؟

الف.درکشورهای پیشرفته رابطه بین علوم وفناوری دوسویه وسیال ورابطه بین فناوری وتولیدگسسته است.

ب.درکشورهای پیشرفته رابطه بین علوم وفناوری وتولیدرابطه ای منقطع وگسسته است.

ج.درکشورهای پیشرفته رابطه بین علوم وفناوری وتولیدرابطه ای سیال ودوسویه است.

د.درکشورهای جهان سوم رابطه بین علوم وفناوری وتولیدرابطه ای دوسویه وسیال است.

20:کدام یک ازفنون زیرجزءفنون خلاقیت است؟

اف.فن طوفان فکری          ب.فن ارتباط اجباری          ج.فن اسکمپر         د.همه موارد

21:درطوفان فکری....

الف.پیشنهادات ارائه داده شده ارزیابی می شوند.

ب.تعدادایده هابایدمحدودباشند.

ج.ازاصلاح ویاترکیب ایده هابایدخودداری کرد.

د.هیچگونه قضاوتی درموردپیشنهادات ارائه شده نبایدصورت گیرد.

22:کدام موردجزءفن اسکمپرنمی باشد؟

الف.جایگزینی           ب.ترکیب             ج.ارتباط اجباری             د.اقتباس

23:کدام موردجزء فن اسکمپرنمی باشد؟

الف.فهرست خصوصیات         ب.بزرگ سازی          ج.کاربردهای دیگر         د.ترکیب

24:کدام موردجزء فن اسکمپرنمی باشد؟

الف.اقتباس                           ب.ترکیب                   ج.جایگزینی                 د.طوفان مغزی

25:کدام موردجزء فن اسکمپراست؟

الف.اقتباس                         ب.کاربردهای دیگر        ج.کوچک سازی           د.همه موارد

26:تغییرحالت جزءکدام یک ازفنون زیراست؟

الف.طوفان فکری            ب.ارتباط اجباری             ج.اسکمپر                 د.فهرست خصوصیات

27:فن اسکمپرشامل:

الف.تغییرحالت،کوچک سازی/بزرگ سازی/ترکیب/وکاربردهای دیگراست.

ب.تغییرحالت،کوچک سازی/بزرگ سازی/ترکیب/وکاربردهای اقتباس وجایگزینی است.

ج.طوفان فکری/ارتباط اجباری/وفهرست خصوصیات است.

د.هیچکدام

28:ترکیب جزء کدام یک ازفنون زیراست؟

الف.اسکمپر         ب.فهرست خصوصیات             ج.طوفان فکری           د.ارتباط اجباری

29:کدام گزینه صحیح است؟

الف.درفن اسکمپرنبایدایده هاموردارزیابی وقضاوت قرارگیرند.

ب.درفن اسکمپرهفت روش فکری وجود دارد.

ج.درفن اسکمپرتنهاازتجزیه وترکیب اجزا استفاده می شود.

د.همه موارد

30:کدام روش جزءفنون خلاقیت ونوآوری نیست؟

الف.فن طوفان فکری         ب.فن ارتباط اجباری           ج.فن اسکمپر          د.فن بیان

گام 4:

1:کدام یک ازمواردزیرجزء منابع کشف ایده وفرصت نیستند؟

الف.پیش بینی نشده ها             ب.عدم تناسب               ج.نیازفرایند            د.ارزیابی ایده

2:منظوراز"پیش بینی نشده ها"به عنوان یکی از منابع کشف ایده وفرصت چیست؟

الف.موفقیت های پیش بینی نشده                             ب.شکست های پیش بینی نشده

ج.وقایع بیرونی پیش بینی نشده                               د.همه موارد

3:کدام یک ازمواردزیرجزء منابع کشف ایده وفرصت نیستند؟

الف.تغییرات جمعیتی         ب.نیازفرایند          ج.خلاقیت              د.عدم تناسب

4:تغییرات جمعیتی عبارتنداز: تغییر در....

الف.اندازه وتوزیع جمعیت                               ب.ترکیب واشتغال

ج.موقعیت آموزشی ودرآمدآحادجمعیتی               د.همه موارد

5:کدام یک ازروشهای زیرشمارابرای انتخاب ایده مناسب یادمی کند؟

الف.روش جدل                                             ب.روش تجزیه وتحلیل ماتریسی

ج.روش ماتریسی ارزیابی ایده                          د.همه موارد

6:کدام یک ازمواردزیرجزء روشهای انتخاب ایده مناسب نیست؟

الف.روش جدل                                             ب.روش تجزیه وتحلیل ماتریسی

ج.روش ماتریس ارزیابی ایده                            د.فن اسکمپر

7:کدام یک ازموارد ذیل جزء روشهای انتخاب ایده مناسب است؟

الف.فن اسکمپر       ب.فن طوفان فکری         ج.روش جدل          د.فن ارتباط اجباری

8:کدام گزینه درموردعبارت زیرصحیح می باشد؟

"دراین روش که ازجمله روشهای انتخاب ایده مناسب است،جدولی ترسیم میگرددکه طرف راست آن فهرست فناوری های قابل دسترس وطرف دیگرآن بازارهای بالقوه محصول وایده موردنظردرج شده است."

الف.روش ماتریس ارزیابی ایده                     ب.روش ماتریس گروه مشاوران بولتون

ج.روش تجزیه وتحلیل ماتریسی                     د.روش جدل

9:کدام گزینه معرف عبارت زیراست؟

"دراین روش شماایده خودرابراساس نقاط قوت،ضعف،فرصت هاوتهدیداتی که باآن روبروست ارزیابی می کنید"

الف.روش ماتریس گروه مشاوران بولتون              ب.روش تجزیه وتحلیل ماتریسی

ج.روش ماتریس ارزیابی ایده                              د.روش جدل

10:کدام یک ازروشهای زیرتوسط مشاورین مدیریت سیمون ماجاروابداع گردیده وایده هابادومعیار سنجیده ودرجه بندی می شوند؟

الف.روش ماتریس ارزیابی ایده                            ب.روش تجزیه وتحلیل ماتریسی

ج.روش ماتریس گزینش ایده ها                             د.ماتریس گروه مشاورن بولتون

11:درکدام روش زیر،ایده هابا دومعیارمیزان انطباق بااهداف ومنابع سازمان ویااهداف ومنابع خردومیزان اثروجاذبه ایده،سنجیده ودرجه بندی میشوند؟

الف.روش ماتریس ارزیابی ایده                        ب.روش تجزیه وتحلیل ماتریسی

ج.روش ماتریس گروه مشاوران بولتون              د.روش ماتریس گزینش ایده ها

12:روش ماتریس گزینش ایده هابراساس دومعیار.......و.......بنا شده است.

الف.میزان انطباق بااهداف ومنابع سازمان ومیزان هزینه

ب.میزان انطباق با اهداف و منابع سازمان ویا اهداف ومنابع فردبا درآمد

ج.میزان انطباق با اهداف و منابع سازمان ویا اهداف ومنابع فردباسیاست های جامعه

د.میزان انطباق با اهداف و منابع سازمان ویا اهداف ومنابع فردبامیزان اثروجاذبه ایده

13:درموردانتخاب فناوری تولید،هدف.....است

الف.انتخاب پیشرفته ترین سطح فناوری

ب.انتخاب سطح متوسط فناوری

ج.انتخاب فناوری مناسب باتوجه به شرایط محیطی،توان مالی،سیاست دولت و...است.

د.انتخاب پایین ترین سطح فناوری جهت کاهش هزینه های سرمایه گذاری

14:کدام گزینه زیربیانگرتعریف عبارت زیراست؟

"مجموعه امکانات لازم جهت به کارگیری وبهره برداری ازسرمایه گذاری ثابت به منظورتولیدوحفظ تداوم واستمرارفعالیت که به صورت ناخالص پیش بینی میشود"

الف.هزینه های پیش بینی نشده                        ب.هزینه های قبل ازبهره برداری

ج.هزینه تاسیس                                           د.سرمایه درگردش

15:اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش کدامند؟

الف.مواداولیه داخلی ووارداتی                         ب.کالای درجریان ساخت وساخته شده

ج.وجوه نقد،موادکمکی ویدکی وبسته بندی           د.همه موارد

16:کدام موردجزء اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش نمی باشد؟

الف.مواداولیه داخلی ووارداتی                          ب.کالای درجریان ساخت وساخته شده

ج.ماشین آلات                                               د.وجوه نقدولوازم یدکی

17:مواردزیرجزء کدام یک ازانواع هزینه است؟

"هزینه های مواداولیه وبسته بندی،حقوق ودستمزدمستقیم وغیرمستقیم،آب وبرق وسوخت،تعمیرات ونگهداری،هزینه استهلاک"

الف.هزینه های پیش بینی نشده                            ب.هزینه های تولید

ج.سرمایه درگردش                                          د.هیچکدام

18:برنامه فروش به عنوان آخرین مرحله مطالعات بازار،شامل چه مواردی است؟

الف.برنامه بازاریابی        ب.برنامه تبلیغات           ج.برنامه هزینه های فروش          د.همه موارد

19:پیش بینی بازارمحصول برای دوره مورد بررسی چگونه انجام می گیرد؟

الف.با پیش بینی تقاضا                                            ب.با پیش بینی عرضه

ج.با پیش بینی نیازها(مقایسه عرضه وتقاضا)                د.همه موارد

20:بررسی وضعیت بازار محلی چگونه انجام می گیرد؟

الف.بابررسی وضعیت تقاضای محصولات تولیدی دربازارمنطقه

ب.بابررسی وضعیت عرضه محصول باتوجه به تعدادکارگاههای موجوددرمنطقه

ج.موردالف وب                                        د.هیچکدام

21:ارزیابی مالی شامل کدام یک ازمواردزیرنمی باشد؟

الف.بررسی نقطه سربه سر                                 ب.روش ارزیابی متوازن

ج.روش ارزش فعلی                                          د.روش بازگشت سرمایه

22:ارزیابی مالی شامل کدام یک ازمواردزیراست؟

الف.روش گردش وجوه نقد تنزیل شده                     ب.روش نقطه سربه سر

ج.روش ارزش فعلی                                           د.همه موارد                 

23:فرمول مقابل مربوط به کدام یک ازروشهای ارزیابی مالی است؟                   Q=

الف.روش نقطه سربه سر                                     ب.روش بازگشت سرمایه

ج.روش گردش وجوه نقد تنزیل شده                         د.روش ارزش فعلی

24:فرمول مقابل مربوط به کدام یک ازروشهای ارزیابی مالی است؟                         PV=

الف.نقطه سربه سر                                              ب.روش بازگشت سرمایه

ج.روش گردش وجوه نقد تنزیل شده                          د.روش ارزش فعلی

25:درکدام یک ازروشهای ارزیابی مالی از"نرخ بازده داخلی"استفاده می شود؟

الف.نقطه سربه سر                                              ب.روش بازگشت سرمایه

ج.روش گردش وجوه نقد تنزیل شده                          د.روش ارزش فعلی

26:......نرخ تنزیلی است که درآن ارزش فعلی جریان های نقدی ورودی برابرباارزش فعلی جریان نقدی خروجی است.

الف.نرخ بازده خارجی                                          ب.نرخ بازده نزولی

ج.نرخ بازده فراینده                                              د.نرخ بازده داخلی

27:معادله زیردرکدام یک ازروشهای ارزیابی مورداستفاده قرارمی گیرد؟

الف.نقطه سربه سر                                               ب.روش ارزش فعلی

ج.نرخ بازده داخلی                                               د.روش بازگشت سرمایه

28:معادله زیردرکدام یک ازروشهای ارزیابی مورداستفاده قرارنمی گیرد؟

الف.نرخ بازده داخلی                                             ب.روش ارزش فعلی

ج.گردش وجوه نقد تنزیل شده                                   د.الف وب

29:کدام یک ازمواردزیرجزء مزایای روش دوره بازگشت سرمایه نیست؟

الف.به واحدتجاری امکان محاسبه مدت زمان لازم جهت بازگشت سرمایه بدهد.

ب.محاسبات آن آسان است.

ج.ارزش اقساط لحاظ نمی شود.

د.همه موارد

30:کدام موردجزء معایب روش دوره ی بازگشت سرمایه نیست؟

الف.محاسبات این روش آسان است.

ب.ارزش زمانی پول نادیده گرفته می شود.

ج.ارزش اقساط لحاظ نمی شود.

د.درآمدهاووجوه نقدی راکه بعدازدوره بازگشت سرمایه تحصیل می شوددرنظرنمی گیرد.

31:کدام موردجزء مزایای روش ارزش فعلی نیست؟

الف.دراین روش،ارزش زمانی لحاظ می شود.

ب.سودحاصل درتمام طول عمراقتصادی طرح مدنظرقرارگیرد.

ج.دشواری روش فوق.

د.هیچکدام

32:کدام گزینه ازجمله مزایای روش گردش وجوه نقد تنزیل شده نیست؟

الف.بکارگیری این روش درمقایسه باسایرروشهاآسان است.

ب.سودحاصل درتمام عمراقتصادی طرح درنظرگرفته می شود.

ج.دراین روش امکان داردنرخ بازده محاسبه شده برای مدیریت،مفهوم بیشتری ازمبلغ خالص ارزش فعلی یاشاخص خالص ارزش فعلی داشته باشد.

د.نرخ بازده طرح،رده بندی منطقی ویکنواخت طرح های سرمایه گذاری راامکان پذیرمی کند.

33:کدام موردزیرجزء تقسیم بندی نمایشگاهها براساس موضوع فعالیت نیست؟

الف.نمایشگاه تخصصی                                           ب.نمایشگاه دائمی

 ج.نمایشگاه اختصاصی                                           د.نمایشگاه عمومی بازرگانی

34:کدام دسته ازنمایشگاههای زیرمعمولاکالاهای خاصی برای گروههای خاص،باموضوع مخصوص ارائه میدهند؟

الف.نمایشگاههای اختصاصی                                     ب.نمایشگاههای دائمی

ج.نمایشگاههای تخصصی                                          د.نمایشگاههای فصلی

35:کدام دسته ازنمایشگاههامعمولا ازطرف یک شرکت،یک کشوریا یک هزینه برای معرفی وعرضه محصولات ومصنوعات خودآنهابه نمایش درمی آید؟

الف.نمایشگاههای اختصاصی                                       ب.نمایشگاههای تخصصی

ج.نمایشگاههای عمومی                                               د.نمایشگاههای دائمی

36:نخستین گام برای تجاری کردن ایده تان چیست؟

الف.تحقیقات بازار        ب.تبلیغات               ج.بازاریابی            د.ساختن نمونه اولیه 

37:کدام مورد جزء مزایای مربوط به شرکت درنمایشگاهها برای عرضه نمونه اولیه نیست؟

الف.امکان ارزیابی واکنش مصرف کن                   ب.احتمال پیداکردن نماینده یا عامل توزیع

ج.امکان دستیابی به مواد اولیه                               د.امکان عرضه بهتروموثرترازنمونه اولیه کالا

38:کدام گزینه درموردمزایای مربوط به شرکت درنمایشگاهها برای عرضه نمونه اولیه صحیح تراست؟

الف.امکان عرضه بهتر                                        ب.احتمال پیداکردن نماینده توزیع

ج.یافتن شهرت وخروج ازگمنامی                           د.همه موارد

39:کدام مورداز دلایل ناموفق ماندن محصولات جدید نیست؟

الف.تلاش مدیران اجرایی برای تبدیل ایده موردعلاقه خودبه کالابدون توجه به تحقیقات بازار.

ب.برآوردبیش ازاندازه ازبازارواقعی

ج.یافتن شهرت وخروج ازگمنامی

د.طراحی نامناسب،تبلیغات ناکافی وبالاتربودن هزینه های تولیدازمقدارانتظار

40:در فرمول مقابل"V"عبارت است از(                    Q=)؟

الف.مقدار یا حجم فروش درنقطه سر به سر                ب.قیمت فروش هر واحد

ج.کل هزینه های ثابت مربوط به تولید                        د.هزینه های متغیرهرواحدکالا

41:درفرمول                     PV=، Sعبارت است از.....

الف.نرخ بازده                                                   ب.تعداد دوره ها

ج.مبلغ وجه نقد دریافتی درآینده                              د.ارزش فعلی مبلغ معینی وجه نقد در آینده

42:درفرمول                       PV=،کدام متغیر بیانگر نرخ بازده است؟

الف.l                   ب.i                        ج.s                    د. pv       

 

                   

                

 

    

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 4:25  توسط زاهدیان  |